Skip links

Pazarlama ve Marka Stratejilerinde Analiz Türleri – Teknikleri 1

Marka pazarlamasında analiz, başarılı bir stratejinin temelini oluşturur ve markanın hedef kitleyle etkileşimini ve rekabet avantajını geliştirmeye yardımcı olur. Analiz, markanın mevcut durumunu, pazar trendlerini, rakipleri ve tüketici davranışını anlama sürecidir.

Veri ve analizlere dayalı olarak, markanın hedefleri, hedef kitlesi, pozisyonu, pazarlama kanalları ve iletişim stratejisi gibi alanlarda doğru kararlar alınabilir. Analiz, riskleri belirlemek ve fırsatları değerlendirmek için kullanılır, böylece markanın rekabet avantajını artırmak için uygun stratejiler oluşturulabilir.

Sonuç olarak, marka pazarlamasında analiz, bilgi ve anlayış sağlamak, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak, rekabetçi avantaj elde etmek ve başarıyı ölçmek için önemli bir rol oynar. Analiz, markaların pazardaki güçlü yönlerini vurgulamalarını, zayıf yönlerini geliştirmelerini ve tüketicilere değerli ve tutarlı deneyimler sunmalarını sağlar.


Analiz Teknikleri


 • SWOT analizi, bir organizasyonun veya bir proje, ürün veya stratejinin güçlü yönlerini (Strengths), zayıf yönlerini (Weaknesses), fırsatlarını (Opportunities) ve tehditlerini (Threats) değerlendirmek için kullanılan bir stratejik planlama aracıdır. SWOT analizi, bir organizasyonun iç ve dış faktörlerini inceleyerek stratejik kararlar almak, rekabet avantajı sağlamak ve riskleri yönetmek için kullanılır.

SWOT analizi dört temel bileşenden oluşur:

 1. Güçlü Yönler (Strengths): Bir organizasyonun veya proje/ürünün rakiplerinden veya benzerlerinden daha iyi olduğu veya avantajlı olduğu alanlar. Örneğin, güçlü bir marka imajı, mükemmel müşteri hizmetleri veya benzersiz bir ürün özelliği bir organizasyonun güçlü yönleri olabilir.
 2. Zayıf Yönler (Weaknesses): Bir organizasyonun veya proje/ürünün rakiplerine kıyasla eksik veya dezavantajlı olduğu alanlar. Örneğin, yetersiz pazarlama stratejisi, sınırlı finansal kaynaklar veya düşük ürün kalitesi bir organizasyonun zayıf yönleri olabilir.
 3. Fırsatlar (Opportunities): Bir organizasyonun veya proje/ürünün potansiyel olarak değerlendirebileceği ve fayda sağlayabileceği dış faktörler. Örneğin, yeni bir pazarın keşfedilmesi, tüketici talebindeki değişiklikler veya stratejik işbirliği fırsatları bir organizasyonun fırsatları olabilir.
 4. Tehditler (Threats): Bir organizasyonun veya proje/ürünün rekabet, piyasa koşulları veya diğer dış etkenler tarafından potansiyel olarak zarar görebileceği faktörler. Örneğin, artan rekabet, hükümet düzenlemeleri veya teknolojik ilerlemeler bir organizasyonun tehditleri olabilir.

SWOT analizi, bir organizasyonun iç ve dış durumunu değerlendirerek stratejik hedefler belirlemeye, riskleri tanımlamaya ve rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur. Analizin sonuçları, karar verme süreçlerinde rehberlik sağlamak ve uygun stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak için kullanılır.


 • SCP Framework, strateji, yapılandırma ve performans kavramlarını birleştiren bir analitik çerçevedir. SCP, “Structure-Conduct-Performance” (Yapı-Davranış-Performans) kısaltmasıdır. Bu çerçeve, bir endüstrinin veya sektörün ekonomik performansını açıklamak ve anlamak için kullanılır.

SCP Framework’ün temel öğeleri şunlardır:

 1. Structure (Yapı): Yapı, bir endüstrinin veya sektörün içindeki firmaların organizasyonel yapısı, pazar yapısı, rekabet durumu ve düzenlemeleri gibi faktörleri ifade eder. Yapı, bir endüstrideki firmalar arasındaki rekabetin yoğunluğunu, pazar payı dağılımını, sektör giriş ve çıkışlarını ve diğer yapısal özellikleri gösterir.
 2. Conduct (Davranış): Davranış, firmaların bir endüstride nasıl hareket ettiklerini ve rekabet ettiklerini ifade eder. Rekabet stratejileri, fiyatlandırma politikaları, ürün farklılaştırması, pazarlama faaliyetleri ve inovasyon gibi faktörler davranışı etkiler. Davranış, bir endüstrinin dinamiklerini ve firmaların rekabet gücünü gösterir.
 3. Performance (Performans): Performans, bir endüstrinin veya sektörün ekonomik sonuçlarını yansıtır. Gelir, kâr, pazar büyüklüğü, efektiflik ve verimlilik gibi performans göstergeleri kullanılarak bir endüstrinin ekonomik sağlığı ve performansı ölçülür. SCP Framework, yapı ve davranışın performans üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılır.

SCP Framework, rekabetçi bir endüstrinin ekonomik performansını anlamak için kullanılan bir analitik araçtır. Bu çerçeve, endüstri yapısının ve firmaların davranışlarının bir endüstrinin performansını nasıl etkilediğini incelemeye yardımcı olur. SCP Framework, stratejik planlama, endüstri analizi ve rekabet stratejileri geliştirme süreçlerinde kullanılarak rekabet avantajı sağlamak için stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur.


 • ADL Matrisi (Arthur D. Little Matrisi), işletmenin ürünlerini veya işletme birimlerini değerlendirmek için kullanılan bir stratejik planlama aracıdır. Bu matris, işletmenin pazar payı ve pazar büyüklüğüne dayalı olarak ürün veya işletme birimi portföyünü analiz etmeyi amaçlar. ADL Matrisi, bir işletmenin rekabet avantajını değerlendirmek ve portföy yönetimine rehberlik etmek için kullanılır.

ADL Matrisi, dört temel hücreden oluşur:

 1. Yıldızlar (Stars): Yıldızlar, yüksek büyüme oranına ve yüksek pazar payına sahip olan ürünler veya işletme birimleridir. Yıldızlar, büyüme potansiyeli olan sektörlerde lider konumda olan işletme birimlerini ifade eder. Bu hücredeki ürünler veya işletme birimleri, yatırım gerektiren ve büyüme için potansiyel sunan varlıklardır. Ancak, yüksek rekabet ve büyüme maliyetleri nedeniyle yüksek kaynak talepleri de olabilir.
 2. Nakit İnekleri (Cash Cows): Nakit İnekleri, düşük büyüme oranına sahip olmasına rağmen yüksek pazar payına sahip olan ürünler veya işletme birimleridir. Nakit İnekleri, olgun ve doymuş pazarlarda lider konumda olan işletme birimlerini ifade eder. Bu hücredeki ürünler veya işletme birimleri, düşük yatırım ihtiyacına sahip olabilir ve genellikle işletmenin nakit akışını sağlar.
 3. Sorunlu Çocuklar (Question Marks): Sorunlu Çocuklar, yüksek büyüme potansiyeline sahip olmasına rağmen düşük pazar payına sahip olan ürünler veya işletme birimleridir. Sorunlu Çocuklar, yeni pazarlara girmekte veya yeni ürünler sunmaktadır, ancak pazarda henüz lider değillerdir. Bu hücredeki ürünler veya işletme birimleri, büyüme potansiyeli taşırken aynı zamanda yatırım gerektirebilir ve riskler içerir.
 4. Köpekler (Dogs): Köpekler, düşük büyüme oranına ve düşük pazar payına sahip olan ürünler veya işletme birimleridir. Köpekler, düşük büyüme potansiyeline ve rekabet avantajına sahip olmayan işletme birimlerini ifade eder. Bu hücredeki ürünler veya işletme birimleri genellikle düşük kar marjlarına ve sınırlı gelecek potansiyeline sahiptir.

ADL Matrisi, işletmenin portföy yönetim stratejisini belirlemeye yardımcı olur. Yıldızlar desteklenerek büyümeleri teşvik edilirken, Nakit İnekleri nakit akışını sağlamaya devam eder. Sorunlu Çocuklar büyüme potansiyeli için dikkate alınırken, Köpeklerin gelecekteki potansiyeli değerlendirilir ve uygun stratejiler uygulanır. Bu şekilde, işletme portföyündeki ürün veya işletme birimlerinin performansını yönetmek ve optimize etmek mümkün olur.


 • Porter’ın Beş Güç Modeli, Michael Porter tarafından geliştirilen bir stratejik analiz aracıdır. Bu model, bir endüstride rekabetin nasıl şekillendiğini anlamak için kullanılır. Porter’ın Beş Güç Modeli, bir işletmenin rekabet avantajını belirlemesine ve rekabetçi bir ortamda nasıl başarılı olabileceğine dair bir çerçeve sunar. İşte Porter’ın Beş Güç Modeli’nin bileşenleri:
 1. Rekabet Eden Firmaların Gücü: Bir endüstrideki mevcut rakip firmaların sayısı ve gücü, rekabetin yoğunluğunu belirler. Daha fazla rekabet, işletmenin pazar payını kazanmak veya korumak için daha fazla mücadele etmesini gerektirir. Rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, fiyat rekabeti, ürün farklılaştırması ve pazarlama stratejileri gibi faktörler önem kazanır.
 2. Yeni Girişlerin Tehdidi: Bir endüstriye yeni girişlerin kolaylıkla girebilme olasılığı, mevcut firmaların rekabet avantajını etkiler. Düşük engellerle karşılaşan yeni girişler, rekabeti artırabilir ve mevcut firmaların pazar payını azaltabilir. Engeller, sermaye gereksinimleri, teknolojik uzmanlık, marka tanınırlığı, düzenleyici kısıtlamalar ve dağıtım kanallarının erişilebilirliği gibi faktörlerden oluşabilir.
 3. Müşteri Gücü: Müşterilerin pazarlık gücü, fiyatlandırma, kalite, hizmet ve diğer faktörler üzerinde etkili olabilir. Büyük, bilinçli veya organize müşteri grupları, taleplerini karşılamayan işletmelere karşı pazarlık yapabilir ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Müşteri sadakati düşükse ve alternatifler kolayca mevcutsa, müşterilerin pazarlık gücü yüksek olabilir.
 4. Tedarikçi Gücü: Tedarikçilerin pazarlık gücü, işletmenin üretim süreci için ihtiyaç duyduğu malzemelerin veya hizmetlerin tedarikçileri tarafından kontrol edilmesiyle ilgilidir. Eşsiz kaynaklara sahip, az sayıda tedarikçi veya özel uzmanlık gerektiren tedarikçiler, fiyatları artırabilir veya işletmeyi diğer şekillerde kısıtlayabilir. İşletmenin tedarikçi çeşitliliği ve tedarikçilerle olan ilişkileri, tedarikçi gücünü etkileyebilir.
 5. Yerine Geçebilir Ürün veya Hizmet Tehdidi: Yerine geçebilir ürün veya hizmetlerin varlığı, müşterilerin işletmenin ürün veya hizmetlerine olan talebini azaltabilir. Bu, diğer sektörlerden gelen alternatifler, teknolojik gelişmeler veya değişen tüketici tercihleri yoluyla gerçekleşebilir. Yerine geçebilir ürün veya hizmetler, işletmenin rekabet avantajını azaltabilir ve pazar payını olumsuz yönde etkileyebilir.

Porter’ın Beş Güç Modeli, işletmelere rekabetçi bir ortamda rekabet avantajı sağlamak ve stratejilerini oluşturmak için değerli bir araç sağlar. Bu modelin kullanılması, işletmelerin endüstri analizi yapmasına ve rekabeti yönetmelerine yardımcı olur.

Leave a comment

Ara
Whatsapp
İnstagram
Google
Email